^ Back to Top

Pútnické miesto Rajecká Lesná

Laboratórne analýzy boli vykonané podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v rozsahu minimálnej analýzy pre hromadné zásobovanie, zároveň boli vyšetrené ukazovatele vápnik, horčík a tvrdosť vody.

Laboratórne analýzy z obidvoch krajných výpustov vody po ľavej strane (vyššie umiestnených s možnosťou nabratia vody do fliaš) preukázali nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu. Voda bola bez zdravotného zabezpečenia.